In een review en meta-analyse is bekeken of het gebruik van progesteron als onderhoudstherapie effect heeft op het verlengen van de zwangerschapsduur van vrouwen die zijn opgenomen voor een dreigende vroeggeboorte, maar uiteindelijk niet zijn bevallen.

Progesteron verlengt de zwangerschapsduur bij vrouwen met een verhoogd risico op vroeggeboorte of een asymptomatische cervixlengte verkorting in het tweede trimester. Eerdere literatuur heeft laten zien dat progesteron effectief is in het verkleinen van de kans op vroeggeboorte bij vrouwen die eerder een vroeggeboorte hebben meegemaakt of een asymptomatische cervixlengteverkorting hebben in het tweede trimester.

Progesterontherapie versus standaardzorg

De onderzoekers wilden weten of het gebruik van progesteron als onderhoudstherapie ook effectief is in het verlengen van de zwangerschapsduur van vrouwen die zijn opgenomen voor een dreigende vroeggeboorte, maar uiteindelijk niet zijn bevallen. Daarom verrichten zij een systematische review en meta-analyse naar gerandomiseerde studies (RCT’s) waarin vrouwen geïncludeerd werden met een episode dreigende vroeggeboorte tussen 16 en 37 weken zwangerschapsduur. Zij werden gerandomiseerd tussen een progesteron onderhoudstherapie (gestart bij opname of 48 uur na opname voor een dreigende vroeggeboorte) versus standaardzorg (geen onderhoudstherapie). De primaire uitkomstmaat was de tijd (in dagen) tussen randomisatie en bevalling.

Heterogeniteit tussen geïncludeerde studies

Van de 13 geïncludeerde RCT’s onderzochten 12 studies alleen eenling zwangerschappen, in 1 studie werden ook meerlingzwangerschappen geïncludeerd. De dosering en toedieningsweg van progesteron onderhoudstherapie verschilden tussen de studies, conform het gebrek aan eenduidigheid over de optimale dosering van progesteron in de huidige literatuur. Ook de patiëntenpopulaties verschilden van elkaar (bijvoorbeeld wel of geen ontsluiting bij randomisatie).

Niet significant effectief in hoge kwaliteitstudies

In de progesterongroep waren vrouwen met 4,3 dagen significant langer zwanger dan vrouwen in de controlegroep. De gemiddelde zwangerschapsduur was in de progesterongroep ook significant langer met 36,5 weken versus 35,7 weken in de controlegroep. Progesteron had geen effect op de kans op een vroeggeboorte voor 37 of voor 34 weken zwangerschapsduur. Opvallend is dat in een subgroepanalyse van studies met een laag risico op bias (hoge kwaliteitstudies) geen verschil werd gezien tussen beide groepen in de tijd tussen randomisatie en bevalling.

Geboortegewicht hoger met progesteron

Kinderen die werden geboren in de groep met progesteron onderhoudstherapie waren gemiddeld 124,3 gram zwaarder dan kinderen in de controlegroep. Andere neonatale uitkomsten verschilden niet tussen beide groepen.