Met interesse hebben wij het artikelvan W. Haverkamp-Kort enE. Bakker gelezen dat de problematiekrondom de antenatalehydronefrose aan de orde stelt.Wij onderschrijven dat de detectievan pyelectasie beïnvloed wordtdoor de wijze van meten, dat hetonduidelijk is welke afmeting vanhet pyelum afwijkend is en dat debetekenis van de antenataal gedetecteerdehydronefrose postnataalvoor het kind niet goed duidelijk is.Wij willen echter toch enkele kanttekeningenplaatsen bij dit artikel.