In Engeland is – net als in Nederland – het verbeteren van de zorg aan zwangeren in een sociaal kwetsbare situatie een aandachtspunt. Twee recente cohortstudies laten zien dat kleinschalige, persoonlijke zorg in de wijk (caseload verloskunde) kan bijdragen aan betere perinatale en maternale uitkomsten in deze groep vrouwen.

Een retrospectieve cohort studie (Hadebe, 2021) is verricht in vier achterstandswijken in Londen uit één NHS trust. In 2018 werd in deze trust een project gestart voor kwetsbare jonge gezinnen. Het oprichten van ‘caseload midwifery teams’ voor zorg aan kwetsbare vrouwen in de wijk was één onderdeel van dit project.

In deze studie waren bij 230 kwetsbare vrouwen in de caseload midwifery teams minder vroeggeboorten (37 weken) dan bij 293 kwetsbare vrouwen in standaard zorg (5,1% vs 11,2%; RR 0,41; BI 0,18 – 0,86). Ook het aantal keizersnedes was lager (24,3% vs 38,9%; RR 0,65; BI 0,47 – 0,90). Deze verschillen kwamen tot stand ondanks dat vooral de meest kwetsbare vrouwen caseload zorg ontvingen.

De andere studie (Rayment-Jones, 2921) is een prospectieve cohortstudie uitgevoerd in twee stadswijken met veel sociale problematiek. In iedere wijk waren drie modellen van zorg aanwezig, met verschillen in mate van continuïteit en van locatie (in de wijk of in het ziekenhuis), namelijk: standaard zorg, antenatale zorg in kleine verloskundige teams, of caseload zorg door een team gespecialiseerd in zorg aan de meest kwetsbare vrouwen.

Ondanks deze minder gunstige uitgangspositie, liet deze studie onder 799 vrouwen geen significant verschil zien in vroeggeboortes ( weken) tussen de drie modellen na correctie voor demografische, medische en sociale risicofactoren. Wel was bij verloskundige zorg die vanuit het ziekenhuis werd aangeboden het risico op vroeggeboorte hoger dan bij zorg in de wijk (RR 2,18; BI 1,28–3,72). Ook de kans op een (geplande) keizersnede was groter.

Hoewel beide studies hun beperkingen hebben, laten ze allebei zien dat de organisatie van de verloskundige zorg ook een belangrijk aandachtspunt is bij het realiseren van sociale verloskunde het terugdringen van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Persoonlijke zorg, in de wijk, met hoge continuïteit van zorgverlener en met aandacht voor de sociale risico’s, kan mogelijk bijdragen aan het verbeteren van uitkomsten voor moeder en kind bij vrouwen in sociaal kwetsbare situaties.

Project20: Does continuity of care and community-based antenatal care improve maternal and neonatal birth outcomes for women with social risk factors? A prospective, observational study.
Hannah Rayment-Jones et al. PLoS One. 2021 May 4;16(5):e0250947.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250947

Can birth outcome inequality be reduced using targeted caseload midwifery in a deprived diverse inner city population? A retrospective cohort study, London, UK
Ruth Hadebe et al. BMJ Open. 2021 Nov 1;11(11):e049991. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-049991

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34725078/

Meer Engelse artikelen lezen over dit onderwerp? Kijk dan op: https://www.arc-sl.nihr.ac.uk/research-and-implementation