De prenatale screening op Downsyndroomen Structurele Echoscopische Afwijkingenvormden in 2006 en 2007 een speerpunt voorde KNOV. De KNOV heeft zich, samen met deSTBN en de ROS’sen, sterk ingezet om ditscreeningsprogramma op een kwalitatiefgoede manier uit te voeren in de eerstelijn.Inmiddels is de implementatie van dezescreening in de eerstelijn voltooid. In de speerpuntfasewerden leden via de NieuwsbriefPrenatale Screening door de KNOV en STBN opde hoogte gehouden van actuele zaken.In de loop van 2008 is Prenatale Screeningopgenomen in het reguliere beleid van deKNOV waarbij ondersteuning van de ledenbij uitvoering van dit programma ook in detoekomst van belang blijft.Dit artikel geeft inzage in de overlegstructurenrondom Prenatale Screening en de lopendebeleidsactiviteiten waarbij de KNOV betrokkenis. Ook wordt toegelicht welke zaken nogaandacht verdienen.