InleidingDe landelijke perinatale audit komt er aan! Deze uitspraakstaat boven een recente publicatie in dit tijdschriftvan Waelput et al.[1] Zij zet hierin de stand van zakenrond de opzet van het landelijke bureau perinatale audit(LBPA) uiteen. Het LBPA is de realisatie van het beleidsvoornemenvan de perinatale beroepsgroepen voor deopzet van een landelijke organisatie van perinatale sterfteregistratie en audit.[2] Vanuit dit bureau wordt in de nabijetoekomst de organisatie van zowel de landelijke als delokale perinatale audit georganiseerd en ondersteund.Daarnaast zal het LBPA de resultaten van lokale perinatalesterfte audit anoniem verzamelen en verwerken voor beleidop nationaal niveau.[3] Recente mediabelangstelling laatzien dat perinatale sterfte ook voor de minister van VWSeen punt van zorg is.[4] Vooruitlopend op de destijdsonzekere, landelijke ontwikkelingen is in de drie noordelijkeprovincies op 1 maart 2007 het IMPACT- projectgestart. Dit project, gefinancierd door ZONMW, biedtondersteuning bij de opzet van lokale perinatale audit -bijeenkomsten in 15 perinatale samenwerkingsverbanden.Deze samenwerkingsverbanden bevinden zich in en rondalle ziekenhuizen in Groningen, Friesland, Drente en deregio Hardenberg. Zij worden gevormd door al bestaandestructuren van overleg tussen eerste- en tweedelijnsverloskundige en/of kindergeneeskundige zorgverleners.