Een grote meerderheid van de Jehova’s getuigen wil geen bloedtransfusie toegediend krijgen, zelfs niet in een situatie waarin dit vanuit medisch perspectief wenselijk of zelfs noodzakelijk wordt geacht. Vaak wordt dit door de dokter geïnterpreteerd als een weigering van goede medische zorg. Hierdoor voelen dokters zich gefrustreerd omdat deze houding – in hun ogen – een onnodige barrière is om goede medische zorg te ontvangen. Jehova’s getuigen voelen zich
gefrustreerd door de schijnbare onverschilligheid van de dokter ten opzichte van hun standpunt en daarmee hun geloof.

De peripartumzorg voor Jehova’s getuigen is multidisciplinair. Ante partum zijn een geneeskundige wilsverklaring en een goed uitgangshemoglobine obligaat. Afhankelijk van het bloedingsrisico moet per patiënt een stappenplan worden opgesteld (zie fguur 1 en 2). Daarbij is geen enkele methode superieur, maar de methoden vullen elkaar juist aan en ze dienen ook geïntegreerd te worden toegepast. Wel is het duidelijk dat de snelheid van handelen om tot een oplossing te komen van vitaal belang is voor een goede uitkomst. Denk dus twee stappen vooruit!

De beschreven maatregelen zijn niet alleen zinvol bij Jehova’s getuigen, maar ook bij vrouwen met een a priori hoog risico op een haemorrhagia post partum én die wel een allogene transfusie accepteren. Denk hierbij aan problematiek
van een placenta praevia, placenta increta, een HPP in de voorgeschiedenis, et cetera. Ook bij deze vrouwen is een adequaat stappenplan wenselijk om een transfusie, of een ruime hoeveelheid transfusies te voorkomen. De nadelen van transfusie worden nogmaals onderstreept in het hiernavolgend SHOT-report. Uit het CEMACH (Confdential Enquiry into Maternal and Child Health) report over de jaren 1997-2005 blijken 38 maternale sterfgevallen door bloedverlies. In 1996-2005 (diezelfde periode), blijkt uit cijfers van SHOT (serious hazards of transfusion), 46 sterfgevallen ten gevolge van een bloedtransfusie geweest. Mogelijk gaat het zelfs om 105 sterfgevallen als ‘waarschijnlijke en mogelijke’ casus worden meegenomen. Uiteraard zijn de cijfers van SHOT hierbij een afspiegeling van alle medische deelgebieden.Zestig procent wordt veroorzaakt door incorrecte transfusies (administratieve fouten), 37% door immunologische complicaties en 3% door overgebrachte infecties.