Het doel van deze observationele studie was om te onderzoeken of het verloop van zwangerschap en geboorte en de bijbehorende uitkomsten bij laag-risico zwangere vrouwen anders was tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie dan de periode ervoor.

De onderzoekers analyseerden hiervoor gegevens uit het Nederlandse Verloskundige Casusregistratiesysteem (VeCaS). VeCaS is een initiatief van AVM en AVAG en verzamelt dossiergegevens van vrouwen uit 39 verloskundigenpraktijken uit heel Nederland.

Het verloop van zwangerschap en geboorte met de daarbij behorende maternale en neonatale uitkomsten tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie (1 maart tot 3 augustus 2020) werd vergeleken met de prepandemische periode (1 maart tot 3 augustus 2019).

De onderzoekers includeerden 5913 zwangere vrouwen die onder zorg waren in een van de VeCaS praktijken. Tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie waren dit 2963 vrouwen; in de prepandemische periode waren er 2950 vrouwen.

Tijdens de COVID-19 pandemie wensten meer vrouwen een thuisbevalling. Voor nullipare vrouwen was dit verschil significant (25% versus 20%). Voor multipare vrouwen was dit verschil niet significant (27% versus 25%). Ook vonden tijdens de COVID-19 pandemie meer thuisbevallingen plaats. Deze toename was significant voor multipare vrouwen (31% versus 26,5%), maar niet voor nullipare vrouwen (15% versus 12%). Meer vrouwen gebruikten pijnmedicatie en minder vrouwen ondergingen een episiotomie in de COVID-19-periode dan daarvoor.

Bij multipare vrouwen was er vaker een vermoeden van foetale groeibeperking tijdens de COVID periode, maar het werkelijke aantal dysmature baby’s (geboortegewicht <10e percentiel) was niet verhoogd. Er waren geen significante verschillen in spontane start van de baring, bijstimulatie tijdens de baring of de wijze van bevallen, hoewel het aantal spontane vaginale geboorten licht toenam.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat de COVID-19 pandemie gevolgen heeft gehad voor keuzes die vrouwen maakten voor de plaats van de bevalling en voor de zorg die zwangere vrouwen ontvingen. Achterliggende redenen, zoals restricties in de ziekenhuizen, of terughoudendheid om naar een ziekenhuis te gaan konden in dit onderzoek niet geëvalueerd worden. Het is belangrijk om de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de geboortezorg te blijven monitoren, en daarbij ook de ervaringen van vrouwen te onderzoeken.

Lees ook meer op https://www.av-m.nl/lectoraat/onderzoeken/practiced-based-evidence-vecas