De prevalentie van klinisch relevante angst voor de bevalling wordt wereldwijd geschat op meer dan 10%. Deze baringsangst gaat mogelijk gepaard met negatieve uitkomsten zoals langere duur van de baring en meer interventies tijdens de baring. Eerder onderzoek laat verbanden zien tussen het optreden van baringsangst en psychische factoren als depressie en angststoornis.

Het doel van dit Zweedse onderzoek was om inzicht te krijgen in de mogelijke mechanismen die passen bij baringsangst. Daartoe voerden de onderzoekers een dwarsdoorsnede studie uit om de psychologische mechanismen die passen bij gegeneraliseerde angststoornissen, te identificeren in een Zweedse zwangeren populatie.

In de steekproef (N=499) was de gemiddelde leeftijd 30,1 jaar (19 – 45), de zwangerschapsduur 21-30 weken en was 45.6% primipara en 54.4% multipara. De zwangeren vulden in 2015 een vragenlijst in samengesteld uit vier gevalideerde psychometrische instrumenten: (1) Catastroferen van pijn bijvoorbeeld ‘als ik pijn heb denk ik dat het nooit meer beter wordt’, (2) Intolerantie voor onzekere situaties bijvoorbeeld ‘ik vermijd situaties waarin de kans dat er onverwachte dingen gebeuren groot is’, (3) Positief labelen van zich zorgen maken bijvoorbeeld ‘doordat ik me zorgen maak, wordt de kans op ‘gevaar’ kleiner’, (4) Cognitieve vermijding, bijvoorbeeld ‘er zijn dingen waar ik probeer niet over na te denken’.

De aanwezigheid van baringsangst werd (dichotoom) gemeten met de Fear of Birth Scale (FOBS). Na correctie voor pariteit bleken alle vier de psychologische variabelen significant gecorreleerd met baringsangst, waarbij catastroferen van pijn en intolerantie voor onzekere situaties de sterkste voorspellers bleken te zijn, respectievelijk OR 3.49 (95% BI 2.17–5.61) en OR 3.25 (95% BI 2.00–5.27).

Hoewel deze uitkomsten met toekomstig onderzoek bevestigd moeten worden suggereren de auteurs klinische implicaties voor de behandeling van baringsangst tijdens de zwangerschap door een psycholoog. Voor de psychologische mechanismen catastroferen van pijn en intolerantie van onzekere situaties zijn behandelmethodes bekend.