Vanuit het Maastricht Universitair MedischCentrum (MUMC+) loopt een onderzoek naarde preventie van urine-incontinentie bijvrouwen na de bevalling. De studie bestaatuit twee fasen. In de eerste fase van de studievindt een analyse plaats van de huidige preventievezorg inzake incontinentie bij recentbevallen vrouwen in de regio’s Zuid-Limburg,Nijmegen en Utrecht. Vervolgens zal, gebaseerdop de resultaten van deze analyse, een kleinschaligkwaliteitsverbeteringproject (een pilot)worden uitgevoerd om de haalbaarheid en deeffectiviteit van het preventieprogrammamotherfit te evalueren. De studie dient alsvoorbereiding voor een grotere ZonMwimplementatiestudie om multidisciplinaire(inter)nationale richtlijnen voor preventie vanurine-incontinentie te realiseren, de effectieveen efficiënte strategieën voor grootschaligeimplementatie daarvan, en internationalesamenwerking met andere belanghebbendepartijen/stakeholders te bewerkstelligen.