Deze maand heeft u het herzieneKNOV standpunt prenatalescreening in de bus gekregen. Ditstandpunt informeert de beroepsgroepover de huidige stand vanzaken rondom prenatale screeningen doet aanbevelingen voor verloskundigbeleid. Deze aanbevelingensluiten zoveel mogelijk aan bij delandelijk gemaakte afspraken. Uheeft hierover de afgelopen tijdook in dit tijdschrift veel kunnenlezen. Veel van de inhoud van hetstandpunt zal voor u dan ook nietnieuw zijn.