Vergelijking van perinatale sterfte en ernstige perinatale morbiditeit tussen geplande thuis- bevallingen en poliklinische bevallingen van laagrisico-vrouwen die de bevalling begonnen in de eerstelijn.Landelijke cohortstudie, beschrijvend.Gegevens uit de landelijke perinatale en neo- natale registraties over een periode van 7 jaar werden gebruikt om de perinatale sterfte en morbiditeit te vergelijken tussen zwangeren met een laag risico op een gecompliceerde bevalling die ofwel thuis ofwel poliklinisch wilden bevallen. Analyse was volgens ‘inten- tion-to-treat’. Logistische regressieanalyse werd gebruikt om te corrigeren voor verschil- len in achtergrondkenmerken.In totaal ontvingen 529.688 laagrisico-vrouwen aan het begin van de bevalling zorg van eerstelijns verloskundigen. Van deze groep waren er 321.307 (60,7%) van plan om thuis te bevallen en 163.261 (30,8%) wilden poli- klinisch bevallen. Van 45.120 (8,5%) vrouwen was de voorkeursplaats niet bekend. In de onderzoekspopulatie overleden 345 kinderen tijdens de geboorte of tot 7 dagen na de geboorte (7 per 10.000); 975 neonaten werden opgenomen op de intensivecareafdeling(18 per 10.000). Er waren geen statistisch significante verschillen tussen geplande thuis- bevallingen en poliklinische bevallingen in de sterfte tijdens geboorte (gecorrigeerd relatief risico (RR): 0,97; 95%-BI: 0,69-1,37), sterfte tijdens geboorte en neonatale sterfte tijdens de eerste 24 uur (RR: 1,02; 95%-BI: 0,77-1,36), sterfte tijdens geboorte en neonatale sterfte tot 7 dagen (RR: 1,00; 95%-BI: 0,78-1,27) of opname op een neonatale intensivecare- afdeling (RR: 1,00; 95%-BI: 0,86-1,16).Kiezen voor een thuisbevalling door laag- risicovrouwen geeft geen verhoogd risico op perinatale sterfte of ernstige perinatale morbiditeit, op voorwaarde dat het verlos- kundige systeem hiervoor is toegerust met goed opgeleide verloskundigen en een adequaat transport- en verwijssysteem.