Deze maand weer een update van Nederlands onderzoek.

In de onlangs afgeronde ProTWIN studie is onderzocht of het profylactisch gebruik van een Arabinpessarium bij vrouwen met een meerlingzwangerschap effectief is in het reduceren van vroeggeboorte. Vrouwen met een meerlingzwangerschap hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte. De incidentie vroeggeboorte vóór de 37 weken is ongeveer 50%, daarvan wordt zelfs 9% voor 32 weken geboren. Dit resulteert in 8% perinatale mortaliteit, 7% ernstig gehandicapte kinderen en 20% matig gehandicapte kinderen.

Recent zijn de resultaten van de PECEP-studie gepubliceerd in The Lancet. Deze tonen een significante reductie in vroeggeboorte bij vrouwen met een eenlingzwangerschap en een korte cervix (< 25 mm). De ProTWIN-studie toont indrukwekkende resultaten in de reductie van vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een korte cervix (< 38 mm). Daarnaast is er een significante reductie in slechte perinatale uitkomst in deze groep. Jaarlijks worden er ongeveer 3200 meerlingen in Nederland geboren. Er zijn dan ongeveer 800 vrouwen met een cervix onder 38 mm. Indien de uitkomsten geëxtrapoleerd worden naar de Nederlandse situatie, dan zal de sterfte onder kindjes geboren uit een tweeling zwangerschap afnemen van 240 naar 32 per jaar. Gezien het grote behandeleffect van het pessarium is aan de leden van de Otterlogroep voorgesteld om niet te wachten op aanpassing van de landelijke richtlijn, maar gynaecologen de mogelijkheid te bieden een lokaal protocol te implementeren. Het betreft dus geen experiment of nieuwe studie, maar het doel is om te onderzoeken of de resultaten na implementatie hetzelfde zijn als nu gevonden is in de interventiearm van de studie.

Meer informatie kunt u vinden op internet:
www.studies-obsgyn.nl/protwin.