Verloskundigen zien psychosociale begeleidingals een vanzelfsprekend onderdeel van de verloskundigezorg. Dit wordt vaak als pluspuntvan de eerstelijns verloskundige zorg gezien,maar wat verwachten zwangere vrouwenprecies? Deze kwalitatieve studie hanteerdeeen vraaggerichte benadering, waarbij vrouwenwerden uitgenodigd te vertellen welkewensen en behoeften zij hebben aan psychosocialebegeleiding van de verloskundigetijdens de zwangerschap. Dit kan verloskun -digen helpen om optimaal te voldoen aande behoeften van hun cliënten tijdens hetveranderingsproces naar het moederschap.Dit kwalitatieve onderzoek exploreerde wensenen behoeften van zwangere vrouwenaan psychosociale verloskundige begeleidingtijdens hun veranderingsproces naarmoederschap. Aan drie focusgroep interviewsnamen 21 zwangere vrouwen deel in Breda(n=7; n=8) en Amsterdam (n=6).Zwangere vrouwen wilden expliciet professioneleverloskundige begeleiding tijdens hunveranderingsproces naar moederschap. Zijwilden informatie en emotionele onder -steuning bij psychologische en fysieke ver -anderingen en hadden een sterke behoefteom tijdens de zwangerschap geïnformeerd teworden over hoe zij zich het best geestelijken lichamelijk konden voorbereiden op debaring, de kraamperiode en het moederschap.Uiteindelijk wilden zij hun eigen keuzesmaken.Laagrisicozwangeren willen proactieve enprofessionele psychosociale verloskundigebegeleiding tijdens hun veranderingsprocesnaar moederschap. Zij verwachten dat verloskundigenhet veranderingsproces kunnenoverzien en in staat zijn om hen te ondersteunenbij de veranderingen gedurende dezwangerschap en dat verloskundigen henkunnen voorbereiden op de baring en hetmoederschap.