De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en te laag bij grote hoeveelheden bloedverlies. Het gebruik van visueel (onderwijs)materiaal kan helpen verloskundigen (in opleiding) te trainen in een meer accurate inschatting van bloedverlies postpartum.

Aan deze Franse multi-center dwarsdoorsnede studie namen 33 klinieken en 35 verloskunde opleidingen deel. De 1041 deelnemers waren 578 praktiserende verloskundigen en 463 verloskundigen in opleiding (VIO). De gemiddelde leeftijd van de verloskundigen was 35.5 (Standaard Deviatie (SD) 9.6) jaar. Zij hadden gemiddeld 12 (SD 9.8) jaren werkervaring. De helft (51.2%) had minder dan tien jaar werkervaring. De gemiddelde leeftijd van de VIOs was 23.2 (SD 1.9) en zij waren in het vijfde en laatste jaar van hun opleiding.

De participanten vulden een online vragenlijst in waarin 16 foto’s werden gepresenteerd met acht verschillende hoeveelheden bloedverlies. Van iedere hoeveelheid werden willekeurig twee afbeeldingen gepresenteerd. De participanten mochten de hoeveelheid bloed schatten in 100, 150, 200, 300, 500, 850, 1000 of 1500 ml. Er was maar een keuze-antwoord mogelijk.

Van het totale aantal van 16.656 schattingen was 34,1% accuraat geschat, 37,2% onderschat en 28,7% overschat. Het percentage accurate inschattingen waren nagenoeg gelijk tussen verloskundigen en VIOs (33,1 % vs 35,3%); verloskundigen onderschatte de hoeveelheid bloedverlies minder vaak dan VIOs (32,9% vs 42,5%) maar overschatte het bloedverlies vaker dan VIOs (33,9% vs 22,2%).

Het inschatten van een hemorragie postpartum ≥500 ml. had zowel een hoge sensitiviteit als specificiteit in beide groepen (verloskundigen 83,6; 95% Betrouwbaarheids Interval (BI) 81,9-85,1/ VIOs 74,9; 95%BI 72,6-76,9 / verloskundigen 94,1; 95%BI 93,0-95,1/ VIOs 74,9; 95%BI 72,6-76,9). Bij ≥1000 ml. bloedverlies nam in beide groepen de sensitiviteit af en nam specificiteit toe (verloskundigen 43,9; 95%BI 41-46,9/ VIOs 34,2; 95%BI 31,1-37,4 / verloskundigen 93,6; 95%BI 92,7-94,4/ VIOs 96,3; 95%BI 95,5-97,1).

De auteurs concluderen dat zowel verloskundigen als VIOs baat zouden hebben bij training in het inschatten van bloedverlies postpartum daar zij slechts een derde van bloedverlies postpartum juist inschatten. Zij adviseren deze online vragenlijst als een mogelijk hulpmiddel.