Eerder verschenen onderzoek van Van Leusden et al. liet in de tweede helft van de periode 1992-2003 een daling zien in het aantal bij tuchtcolleges ingediende klachten tegen gynaecologen. Wel bleek er sprake van een toename ten opzichte van de periode 1980-1992 in het aantal gegrond verklaarde klachten.1 Recente gegevens ontbraken echter en daarom leek het zinvol opnieuw een analyse uit te voeren van het aantal klachten waar gynaecologen bij betrokken waren in de periode van 2004-2010.

Er is een inventarisatie gemaakt van de uitspraken vanaf 1 januari 2004 tot en met juli 2010. Het raadplegen van diverse juridische bronnen leverde in totaal 85 (van de in totaal 112) uitspraken op die betrekking hadden op gynaecologen.3 Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat tot januari 2010 een beperkter aantal van de uitspraken werd gepubliceerd.

Sinds 1 januari 2010 worden alle uitspraken vermeld op de website van de overheid (www.tuchtrecht.overheid.nl). In 37 gevallen werd een maatregel opgelegd. De verdeling van de maatregelen is zichtbaar in tabel 1. Om binnen de gevonden uitspraken een ordening aan te brengen, werd de rubricering van Van Leusden et al. gebruikt.4 Bij de analyse van de tuchtzaken kwam naar voren dat een klacht vrijwel altijd uit verschillende klachtonderdelen bestond, waardoor de klacht in meer dan één categorie van bovengenoemde indeling viel. In tabel 2 is het aantal klachten per rubriek zichtbaar.

Selectie
Een selectie van 29 uitspraken van het CTG is nader geanalyseerd. Gekozen is voor de zaken die in de categorie ‘Behandeling en begeleiding zwangerschap, bevalling en nazorg’ vielen, omdat een relatief groot aantal klachten in deze rubriek viel. Binnen deze zaken is gekozen voor tuchtzaken die door het CTG waren behandeld, vanwege het feit dat het CTG binnen het tuchtrecht voor de gezondheidszorg de hoogste instantie is, hetgeen zijn uitspraken gezaghebbender maakt dan die van het RTG.

Meer dan de helft van de klachten die van 2004 tot en met 2010 zijn gepubliceerd had betrekking op de begeleiding en behandeling tijdens zwangerschap, bevalling en de nazorg. Van de 29 klachten die binnen deze categorie vielen en door het Centraal Tuchtcollege beoordeeld werden, ging een groot deel over de begeleiding en behandeling tijdens de bevalling. Uit de tuchtzaken volgde een aantal leerpunten, waaruit als conclusie een aantal do’s en don’ts volgen, die ondersteuning kunnen bieden bij het handelen conform de professionele standaard.