Waterinjecties worden in Scandinavische landen al sindsde jaren ’20 van de vorige eeuw toegepast in de verloskunde.Zweedse verloskundigen leren tijdens hun opleidingmet de techniek werken. Nederlandse verloskundigen,die tijdens een bezoek of stage in Zweden geweest zijnen kennis hebben gemaakt met het toepassen vanwaterinjecties als pijnbehandeling, zijn enthousiast overde methode. Zij zien ook de toegepaste waarde voor deverloskunde in Nederland. Wanneer zij hun enthousiasmein Nederland proberen over te brengen, krijgen zij vaaksceptische en ongelovige reacties. Dat zoiets simpels alsvier prikjes met water verlichting van de weeënpijn kanbrengen, klinkt bijna te mooi om waar te zijn.Waterinjecties worden hier vaak geassocieerd met alternatievegeneeswijzen. Deze associatie is niet terecht. Er isnamelijk al behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoeknaar deze methode gedaan. Evidence uit dit onderzoekliegt er niet om. In dit artikel wordt uitgebreid stilgestaanbij het wetenschappelijk onderzoek naar waterinjecties.Astrid Schelvis, klinisch verloskundige, beschrijft elders inhet TvV de techniek en haar ervaringen met het gebruikvan waterinjecties bij barende vrouwen in het ZGT Almelo.Het geven van steriele waterinjecties is een effectieve enveilige pijnbehandeling tijdens de baring. Daarover zijn alleonderzoekers het eens. De effectiviteit van steriele waterinjectiesis duidelijk aangetoond in een tiental placebogecontroleerdeen gerandomiseerde trials ]Foggarty 2008;Huntley 2004; Simkin 2002; Wallin 200)]. In deze onderzoekenwerden waterinjecties vergeleken met een placeboinjectie,meestal een zoutoplossing. Bovendien komen uitRCT’s in verschillende landen (Zweden, Denemarken,Canada, Iran, Thailand) vergelijkbare resultaten.Zowel de pijn in de onderrug, die op andere manierenmoeilijk te bestrijden is, als de pijn in de buik wordtverminderd. Het effect kan ongeveer 45 min tot 2 uuraanhouden uitgaande van de pijnbeoordelingen vanvrouwen op een visueel analoge schaal. Dat betekent ineen aantal situaties een uitkomst. Bijvoorbeeld aan heteinde van de ontsluiting of ter overbrugging naar eenandere, medicamenteuze pijnbehandeling.De veiligheid van waterinjecties blijkt uit het feit dat ingeen van de reviews of trials nadelige gevolgen voorde moeder of het kind gerapporteerd worden. De enigebijwerking die gerapporteerd wordt is de pijnlijke (brandendgevoel) toediening, als een bijensteek. Dit kanworden ondervangen, met behoud van het analgetischeeffect, door de injecties subcutaan te geven [Martensson,2000].