Met interesse hebben we de studie van Evers et al gelezenover de perinatale mortaliteit en morbiditeit in de regioUtrecht, een van de 12 provincies in Nederland. Dit is deeerste studie ooit die heeft aangetoond dat er sprake is vaneen hoger sterftecijfer bij bevallingen die zijn begonnenin de eerstelijn in vergelijking met de bevallingen in detweedelijn. Wij hebben ernstige zorgen over de toege-paste methodologie.Gezien de beperkingen van de studie is de conclusie datbevallingen die in de eerstelijn starten een hoger risicohebben op perinatale sterfte vanuit wetenschappelijkoogpunt te prematuur