Het leveren van goede kwaliteit van verloskundige zorg is essentieel voor het voortbestaan van het verloskundig systeem in Nederland. Een aan kwaliteit gerelateerd onderdeel voor eerstelijns verloskundigen is deelname aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR-1). De LVR gegevens worden door de Stichting Perinatale Registratie Nederland (Stichting PRN) eenmaal per jaar teruggekoppeld aan alle deelnemende verloskundigenpraktijken in de vorm van een LVR-1praktijkanalyse. De Stichting PRN publiceert tevens jaarlijks een landelijke rapportage metkerngegevens over de totale perinatale zorg, het ‘Jaarboek perinatale zorg in Nederland’ Eind 2006 begin 2007 is een onderzoek gedaannaar het gebruik van deze beide producten in het kwaliteitsproces in eerstelijns verloskundigenpraktijken in Nederland. Bovendien is gekeken hoe het gebruik van de PRN-producten door eerstelijns verloskundigen gestimuleerd kan worden. Dit onderzoek is uitgevoerd inhet kader van de Masteropleiding Verloskunde van het AMC.