Na de publicatie van de Term Breech Trial in2000, steeg het percentage sectio’s bij eenstuitligging in Nederland van 50 naar 80%.Dit stijgende percentage bracht hernieuwdeaandacht voor de uitwendige versie teweeg.Er kwam een KNOV-standpunt uitwendigeversie, er werd scholing ontwikkeld en eenversieregister opgezet.PRN-cijfers laten echter zien dat het aantalstuitliggingen bij de geboorte stabiel blijft.Dit roept vragen op over het aanbieden vande versie en het succespercentage ervan.In juni jl. publiceerden Marlies Rijnders enanderen in het Amerikaanse tijdschrift Birthover een studie waarin zij onderzochten:1) de prevalentie en uitkomst van de uit -wendige versie, 2) de redenen van vrouwenof zorgverleners om geen uitwendige versiete proberen, 3) de factoren die de keuze vande vrouw kunnen beïnvloeden zoals pijn, decounseling en medicatie.