Onderzoeken van het effect van invoering van de SBAR-methode voor overdracht in het VSV UtrechtZuid e.o.

Voor en na implementatie van de SBAR-methode vulden zorgverleners na iedere overdracht durante partu een korte, voor dit doel ontwikkelde, vragenlijst in. De uitkomsten zijn beschreven en de verschillen tussen voor- en nameting zijn getoetst.

We ontvingen respectievelijk 96 en 104 vragenlijsten bij voor- en nameting. We vonden significante toenames in het aantal besproken items en de volledigheid van de informatie. Vooral de items van Situatie en Background (voorgeschiedenis) werden vaker (volledig) besproken. Van de betrokken zorgverleners vond ruim 70% dat de inhoud en 80% dat de structuur van de overdracht verbeterden. Bij de nameting bleek dat SBAR bij 81% van de overdrachten ten minste gedeeltelijk toegepast wordt.

Door invoering van de SBAR-methode zijn inhoud en structuur van de overdracht verbeterd, ondanks het feit dat de methode nog niet overal routinematig werd toegepast.