Het ministerie van VWs en de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte stimuleren een betere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg. dat heeft geleid tot een breed scala aan regionale, op zichzelf staande, initiatieven. het is tijd om ervaringen bij elkaar te brengen, daarvan te leren en te kijken hoe we tot een breed gedragen en onderbouwde vernieuwing kunnen komen.

Het Nederlands verloskundig systeem staat onder druk. Hierdoor zijn zorgverleners op zoek naar verbetering van hun dienstverlening, waarbij gekeken wordt naar herinrichting van het verloskundig systeem. Er zijn lokale koploperinitiatieven waarbij constructief wordt samengewerkt, maar die allemaal verschillend zijn opgezet. Tot dusver ontbreken systematische onderzoeksresultaten om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen over succesfactoren van goede samenwerking.

Uit de samenwerkingsinitiatieven die bestaan en hebben bestaan in Nederland en in het buitenland is veel te leren. Maar voor een geslaagde herinrichting van de verloskundige zorg binnen Nederland zijn een landelijk kader en draagvlak noodzakelijk. Zo dient er overeenstemming te zijn over bevoegdheden van de verschillende zorgverleners, conform wettelijke kaders. De te leveren zorg zal afgestemd moeten worden op de wensen van de zwangere vrouwen en de zorgverleners. Binnen de beroepsgroepen moet er voldoende draagvlak zijn voor een nieuw systeem.

Om tot een optimaal model voor geïntegreerde zorg tijdens de baring te komen, worden binnen de INCASstudie criteria geformuleerd waaraan voldaan dient te worden. Hierbij worden de ervaringen in binnenen buitenland betrokken. Het model zal een raamwerk zijn waarbij details in regionale projecten kunnen worden aangepast aan de lokale situatie. Dit project richt zich op de bevalling. Echter, we gaan ervan uit dat veel uitkomsten relevant zullen zijn voor de gehele verloskundige zorg. Uiteindelijk zal alleen een gecoördineerde, landelijke structuur met ruimte voor regionale uitwerking leiden tot een fundamentele en permanente verbetering van de organisatie van verloskundige zorg in Nederland.