Het afgelopen anderhalf jaar hebben twintigverloskundigenpraktijken veel werk verricht inhet kader van de grootschalige Deliverstudie(www.deliver-studie.nl), om de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland in kaart tebrengen. Hieronder wordt beschreven welkepraktijken dit zijn, hoe de werving is verlopenen wat de kenmerken van deze praktijkenzijn.