Het begrip vrouwgerichte zorg wordt door verschillende zorgverleners in de geboortezorg op diverse manieren geïnterpreteerd en toegepast. Vrouwen in Nederland spraken hun behoefte uit aan deze bio-psychosociale benadering en vorm van geboortezorg.

In deze Nederlandse studie werden de beoordelingen van vrouwen over vrouwgerichtheid van verschillende beroepsbeoefenaren bestudeerd. Met behulp van de gevalideerde Client Centred Care Questionnaire werden 650 prenatale en 165 postnatale controles geëvalueerd. De geëvalueerde controles werden uitgevoerd door eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen/arts-assistenten, echoscopisten, verloskundige actieve huisartsen en kraamverzorgenden (intake bezoek). De participanten waren 131 zwangere en 100 postpartum vrouwen die gemiddeld 6 consulten beoordeelden. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van 29 jaar, meestal een Nederlandse nationaliteit (82,4%) en een hoog opleidingsniveau (90,1%). Van hen was 35.1% primiparae en 64,6% uit multiparae.

Vrouwen evalueren vooral de vrouwgerichte zorg bij de eerstelijns verloskundigen (72.5%) en het minst vaak bij de kraamzorg (0,7%). Op een schaal van 1 tot 10 voor kwaliteit van vrouwgerichtheid, krijgen eerstelijns verloskundigen een gemiddelde score van 8,04, gevolgd door echosopisten (7,78), kraamzorg (7,38), verloskundig actieve huisartsen (7,32), gynaecologen/arts-assistenten (7,22) en de tweedelijns verloskundigen (7,16). Er zijn statistisch significante verschillen tussen eerste- en tweedelijns verloskundigen (p < .011) en tussen eerstelijns verloskundigen en gynaecologen/arts-assistenten (p < .001).

De auteurs concluderen dat de vrouwen de vrouwgerichtheid van de verschillende zorgverleners voldoende vinden. In deze kleine steekproef was er over-representatie van vrouwen met een Nederlandse etniciteit, multiparae en hoogopgeleide vrouwen. Nader onderzoek naar verklaringen voor de verschillen tussen de eerstelijns verloskundigen, de tweedelijns verloskundigen en de gynaecologen/arts-assistenten wordt aanbevolen.