Deze Deense onderzoeksgroep heeft – ter bevordering van obstetrische zorg voor vrouwen met chronische ziekten – een kwalitatieve studie gedaan om hun ervaringen en behoeften in obstetrische zorg te exploreren.

Twee onderzoeksvragen stonden centraal: (1) hoe ervaren vrouwen met chronische ziekten de interactie met zorgverleners, en (2) op welke manier kwam de obstetrische zorg tegemoet aan de behoeften van deze vrouwen?

Veertien vrouwen met verschillende chronische ziekten werden individueel geïnterviewd volgens een semigestructureerde, ‘in-depth’ opzet. De interviews vonden plaats tussen 36 weken zwangerschap en 10 maanden postpartum. Data werden met thematische analyse geanalyseerd.

Het overkoepelende thema dat naar voren kwam was: gecontroleerd, maar onvoldoende begeleid (‘monitored, but not sufficiently guided’). Daaronder werden drie thema’s geïdentificeerd: (1) Chronische ziekte als bepalend voor obstetrische zorg. Vrouwen werd verteld een zwangerschap in overleg met zorgverleners te plannen en zij ervoeren nadruk op informatie over de risico’s van zwangerschap bij hun chronische ziekte. Hierdoor werden zij angstig en bezorgd.

(2) Zwangere vrouwen als boodschapper en vertaler. Vrouwen beschreven de zorg en informatie van verschillende specialisten als gefragmenteerd en soms tegenstrijdig. Vrouwen voelden zichzelf vaak verantwoordelijk voor goede uitwisseling van informatie tussen specialisten. Dit leidde tot verwarring en onzekerheid.

(3) Gevoel in de steek gelaten te worden na de bevalling. Vrouwen voelden zich onvoldoende voorbereid op de kraamperiode, waarin de intensiteit van zorg afnam. Bij follow-up door hun specialisten werd er vaak geen aandacht aan het verloop van zwangerschap en bevalling geschonken, ook bij obstetrische nacontroles lag de nadruk op medische aspecten.

Dit onderzoek beschrijft dat vrouwen met chronische ziekten ervaren dat de obstetrische zorg teveel focust op hun aandoening, ten koste van normale aspecten van zwangerschapsbegeleiding. Er is behoefte aan meer continuïteit in obstetrische zorg (ook in de kraamperiode).