Jeuk of een jeukende huidafwijkingkomen regelmatig voor tijdens dezwangerschap. De diagnose is vaaklastig te stellen, omdat de verschillendeaandoeningen veel overeenkomstenvertonen. Bovendien ishet verband met de zwangerschapniet altijd aan te tonen. De meesteaandoeningen zijn onschuldig enna de zwangerschap verdwijnenzij, ook al kan dat soms een tijdduren. In enkele zeldzame gevallenkan een huidaandoening optredendie risico’s met zich meebrengtvoor het ongeboren kind of demoeder. Tijdige onderkenning vanernstige klachten en verwijzing isvan belang.In een artikel van Zupan ea datdeze zomer in het NederlandsTijdschrift voor Geneeskunde verscheen,zijn de verschillende specifiekezwangerschapsdermatosen opeen rij gezet[1]. Hoewel het artikelgericht is op diagnosestelling enbehandeling van deze dermatologischeaandoeningen door artsen,bevat het nuttige aanknopingspuntenvoor verloskundigen voorde herkenning van de verschillendehuidziekten. Dit referaat geefteen samenvatting.