Links

Opleidingen

www.verloskundige.info De infosite van de Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige met informatie over het beroep en de studie tot verloskundige

www.verloskunde-academie.nl De website van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)

www.av-m.nl De website van de Academie Verloskunde Maastricht

www.va-r.nl De website van de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

Onderzoeksinstellingen

www.mrnn.nl De website van het Midwifery Consortium, dat het doel heeft om het verloskundig (midwifery) onderzoek in Nederland te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Het consortium is een initiatief van AVAG, VAR, AVM, AMC, TNO en Nivel.

www.abcd-study.nl De website van Amsterdam Born Children and their Development – studie is een langlopend, grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amsterdamse (pasgeboren) kinderen

www.generationr.nl De website van Generation R, het Rotterdamse onderzoek naar groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen

www.bigregister.nl Hier vindt u o.a. het aantal BIG-geregistreerde verloskundigen

www.cbs.nl Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers over o.a. het aantal geboortes in Nederland

www.deliver-studie.nl Deliver is een acronym voor Data Eerste Lijns Verloskunde. Het doel van deze studie van deAcademie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG) is het inventariseren en beschrijven van de actuele Nederlandse situatie op het gebied van de verloskundige zorgvraag en -verlening.

www.eurocatnederland.nl European Registration of Congenital Anomalies and Twins (Europese registratie van aangeboren afwijkingen en tweelingen)

www.eurap.nl EURAP is een internationaal onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy

http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm Hét gezondheidsportaal van de Europese Unie, vol voorlichting en data/statistieken over onderwerpen als cancer, tobacco, drug use, babies and children, women, etc.

www.geboortecentra.nl Geboortecentra van de STBN

www.minvws.nl Via het trefwoord ‘deelmarktanalyse’ kunt u de Deelmarktanalyse Verloskunde van KPMG in opdracht van het ministerie van VWS vinden

www.nivel.nl Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg: informatie over het aantal werkzame verloskundigen en de tijdsbesteding van verloskundigen; ook veel hyperlinks naar sites van allerlei instellingen en onderzoeksinstituten

www.nivel.nl/beroepenindezorg Informatie over aantal zorgverleners, spreiding etc.

www.nationaalkompas.nl Nationaal Kompas Volksgezondheid

www.kdoo.nl Het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) verzamelt wetenschappelijke kennis en vertaalt deze om naar praktische adviezen. Het KDOO ondersteunt en komt op voor de belangen van diëtisten. Deze houden zich actief bezig met de behandeling en preventie van overgewicht en obesitas.

www.perinatreg.nl In de Stichting Perinatale Registratie Nederland zijn de LHV, KNOV, NVK en NVOG verenigd in het streven naar een gezamenlijke Perinatale Registratie. Deze komt in de plaats van de vier bestaande registraties per beroepsgroep.

www.prismant.nl Advies, onderzoek en informatie in de zorg

www.perinatalaudit.nl Website van het landelijke programma rond de perinatale audit

www.rivm.nl Rijke site van het RIVM met talloze rapporten en andere publicaties op verloskundig gebied

www.rutgersnissogroep.nl Kenniscentrum seksualiteit

www.tellenenmeten.nl Overzicht van de vele beschikbare registraties op de terreinen volksgezondheid, gezondheidszorg, welzijn en sport

www.tno.nl De afdeling preventie & gezondheid van TNO heeft o.a. gepubliceerd over trends in thuisbevallingen en verwijspercentages in de jaren 1995 – 2000, en hebben onderzoek gedaan naar de kraamzorg in Nederland

www.vsnu.nl Alle Nederlandse universiteiten zijn via deze site van de Vereniging Nederlandse Universiteiten te vinden

www.wiegedood.nl Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte

www.zonmw.nl Zorgonderzoek Nederland

www.zorgatlas.nl Zorgatlas van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu

Databases

www.Narcis.info Op initiatief van de KNAW zijn duizenden Nederlandse proefschriften vanaf één plek beschikbaar via deze website

www.cochrane.org/index0.htm Cochrane Library

www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed of www.pubmed.gov linken naar de Pubmed National Library of Medicine en kunt u gebruiken om artikelen in wetenschappelijke tijdschriften te zoeken

www.midirs.org Site van de Midwives Information and Resource Centre (MIDIRS). Midirs is an educational charity (not-for-profit organisation) set up in 1985 and our mission is ‘To be the central source of information relating to childbirth and to disseminate this information to midwives and others.

Vakbladen

www.blackwellpublishing.com Link naar Acta Obstetricia et Gynecologica en Birth

www.ajog.org American Journal of Obstetics & Gynecology

www.bmj.com British Medical Journal

www.bsl.nl Huisarts en Wetenschap

www.sagepub.com Journal of Human Lactation en Gender & Sexuality Studies

http://www.medical-library.org/ Link naar Journal Obstetrics and Gynaecology en Journal of Pediatrics and Adolecent Medicine

www.thelancet.com The Lancet

www.medischcontact.nl Medisch Contact

www.sciencedirect.com Midwifery (click op ‘journals’)

http://www.ntvg.nl/ Nederlands. Tijdschrift voor Geneeskunde

http://www.psychologiemagazine.nl/ Psychologie magazine

www.cvzkompassen.nl Link naar Farmacotherapeutisch Kompas en Diagnostisch kompas

Beroeps- en onderwijsorganisaties

www.artsennet.nl Via deze site van de Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) zijn ook se sites van de leden van de KNMG bereikbaar

https://www.lhv.nl/Landelijke Huisartsen Vereniging

https://www.nhg.org/ Nederlands Huisartsen Genootschap

https://vvah.lhv.nl Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

http://ajnjeugdartsen.nl/ Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland

www.bogv.nl Beroepsvereniging Obstetrie en Gynaecologie Verpleegkundigen

http://www.btn.nl Branchebelang Thuiszorg

www.doula.nl Stichting Opleiding tot Doula

www.echoscopisten.nl Beroepsvereniging Echoscpoisten Nederland (BEN)

www.europeanmidwives.org De European Midwives Association is de belangenbehartiger voor verloskundigen bij de Europese Commissie.

www.fmwv.nl Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen

www.ggdkennisnet.nl Geneeskundige en Gezondheidsdienst

www.internationalmidwives.org Site van de International Confederation of Midwives, met links naar organisaties van en over de verloskunde wereldwijd.

www.knmg.nl Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

www.knmp.nl Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie

www.knov.nl Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

www.nav-vkgn.nl Vereniging Klinische Genetica Nederland en Nederlandse Anthropogenetische Vereniging

www.nvdietist.nl Nederlande Vereniging van Diëtisten

www.nvkvv.be Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Vlaanderen

www.lvg.org Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

www.thuiszorg.nl Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

http://www.nvkpedianet.nl Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

www.nvog.nl Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

www.platformjgz.nl Platform Jeugdgezondheidszorg

www.stbn.nl De STBN is een landelijke organisatie voor eerstelijns verloskunde. Zij richt zich op het praktisch uitvoeren en ondersteunen van eerstelijns verloskunde, ontwikkelen van tijdelijke oplossingen voor probleemsituaties, en het opzetten van en adviseren bij innovatieve projecten.

www.vlov.be Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen