De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht in Europees perspectief: Resultaten van het Euro-Peristat project.

Resultaten van het Euro-Peristat project laten zien dat Nederland na Frankrijk het hoogste foetale sterftecijfer had in Europa in 2004, namelijk 7,0 per 1000 geborenen.

Het doel van dit onderzoek is om aan de hand van de distributie van het geboortegewicht de Nederlandse foetale sterfte in de Europese rangorde nader te analyseren, ten einde mogelijke verklaringen te kunnen vinden voor de relatief ongunstige positie van Nederland in de Europese rangorde.

Beschrijvend onderzoek.

Methoden

Dit onderzoek maakt deel uit van het Euro-Peristat project waaraan 25 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen deelnamen. Deelnemende landen werd gevraagd nationale, geaggregeerde, niet-identificeerbare data aan te leveren over het jaar 2004. De Nederlandse cijfers over de foetale sterfte zijn aangeleverd door de Stichting Perinatale Registratie Nederland en gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties. Het foetaal sterftecijfer is berekend aan de hand van het aantal sterfgevallen in verhouding tot het totaal aantal geborenen.

Percentages van de foetale sterfte werden per land berekend voor vijf subgroepen van het geboortegewicht: <500 gram, 500 – 999 gram, 1000 – 1499 gram, 1500 – 2499 gram en ≥2500 gram. Om betrouwbare vergelijkingen tussen landen te maken, werden geboortegewichten van minder dan 1000 gram buiten beschouwing gelaten en werd gestratificeerd voor eenlingen en meerlingen.

Conclusie

: Door distributie van geboortegewicht kan het relatief hoog foetaal sterftecijfer in Nederland gedeeltelijk verklaard worden. Na exclusie van de sterfte bij een gewicht van minder dan 1000 gram, rekening houdend met registratieverschillen, behoort Nederland niet tot de landen met een hoog foetaal sterftecijfer. Desondanks vindt een relatief groot percentage van de foetale sterfte plaats bij een geboortegewicht van 2500 gram of meer. Vervolgonderzoek binnen deze gewichtscategorie is nodig.

Begeleider(s)

M. Prins
A. M

Datum publicatie

20/01/2012
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.